Přejít na obsah

Aktuality

bara
Smlouva o výkonu funkce
předsedy představenstva družstva1.  Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice
     sídlo: Nošovice 128, Dobrá, PSČ 739 51
     IČO: 476 73 222
      zastoupeno: Zdeňkem Školou, předsedou představenstva a místopředsedou představenstva Ing. Jiřím
     Michálkem

     (dále jen "družstvo")


2. Zdeněk Škola
    datum narození: 4.10.1961
    bytem: č.p, 301, 739 04 Morávka

    (dále jen "předseda představenstva")


(družstvo a předseda představenstva dále též označováni jako smluvní strany)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., tuto smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva družstva:


I.
Úvodní ustanovení

Rozhodnutím členské schůze družstva ze dne 12.5.2017 byl Zdeněk Škola zvolen do funkce předsedy představenstva.

S ohledem na změnu koncepce řízení družstva nebude předseda představenstva v pracovněprávním poměru v dosavadním pracovním zařazení agronoma, ale bude vykonávat pouze funkci předsedy představenstva, za kterou bude odměňován.

V zájmu zajištění podrobnější úpravy vztahů mezi družstvem a předsedou představenstva při zařizování záležitostí družstva je uzavírána v souladu s § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích  tato smlouva o výkonu funkce, která upravuje rozsah a způsob výkonu této funkce a způsob odměňování předsedy představenstva.


II.
Předmět smlouvy

Předseda představenstva je členem statutárního orgánu družstva (představenstvo), jenž řídí a zastupuje družstvo, zabezpečuje jeho obchodní vedení a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami družstva (dále jen "stanovy") vyhrazeny do působnosti jiných orgánů družstva. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Předseda představenstva se zavazuje podílet se na řízení družstva, zajišťování jeho obchodního vedení a vykonávání zaměstnavatelských práv.

Předseda představenstva bere na vědomí, že je oprávněn jednat za družstvo navenek s obchodními partnery, státními orgány, orgány samosprávy a dalšími třetími osobami a za družstvo právně jednat v rozsahu a způsobem stanoveným stanovami, členskou schůzí a způsobem zapsaným v obchodním rejstříku.

Družstvo se zavazuje vytvořit předsedovi představenstva odpovídající podmínky, poskytnout věci a prostředky potřebné k řádnému výkonu této funkce, zaplatit mu za výkon jeho funkce odměnu a uhradit náklady spojené s vykonáváním jeho činnosti. Předsedovi představenstva dále náleží příjmy a výhody, jak je uvedeno v čl. III. této smlouvy.


III.
Odměna a platební podmínky

Předsedovi představenstva přísluší za výkon funkce měsíční odměna, jejíž výše se určí takto:

(M * 1,3) + SZP

M - výše měsíční mzdy u vyjmenovaných funkcí, jejichž pracovní poměr se zakládá v souladu se zákoníkem práce a pracovním řádem družstva, jako je hlavní agronom, hlavní zootechnik a mechanizátor

1,3 - násobek měsíční mzdy

SZP -  sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem.
        
Odměna je splatná ke dni splatnosti mezd zaměstnanců družstva.

Předseda představenstva má dále nárok na bonusy ve stejném rozsahu jako jsou poskytovány zaměstnancům družstva tj. např. příspěvek na penzijní připojištění apod.

Dále předsedovi představenstva náleží úhrada prokazatelných a účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem funkce a náhrada dalších účelně vynaložených nákladů, zejména souvisejících s užíváním osobního motorového vozidla, stravné, nocležné a další výdaje, které předsedovi představenstva prokazatelně vzniknou v souvislosti s výkonem jeho funkce (např. služební cesta). Účelně vynaložené náklady budou předsedovi představenstva vyplaceny v souladu se zákonnými předpisy. Předseda představenstva je povinen náklady vyúčtovat a předložit příslušné doklady vztahující se k vyúčtování.

Rozhodnutím členské schůze může být předsedovi představenstva v případě dobrých hospodářských výsledků družstva přiznána zvláštní odměna, a to i v průběhu účetního období.


IV.
Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran


1. Předseda představenstva je zejména povinen:
vykonávat svou působnost s náležitou péčí, v souladu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy družstva;
 • zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu  způsobit škodu, vyjma případů, kdy třetí osobě právo na informace dává zákon;
 • řídit se zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí a respektovat rozhodnutí členské schůze, pokud jsou v souladu s právními předpisy, zakladatelskou listinou a stanovami družstva;
 • spolupracovat s členy představenstva;
 • dodržovat ustanovení stanov a § 710 zákona o obchodních korporacích o zákazu konkurence.

  2. V rámci výkonu působnosti je předseda představenstva povinen podílet se na:
  řízení družstva a zabezpečování jejího obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví, předepsané evidence a obchodních knih;
 • předkládání členské schůzi roční účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku;
 • návrhy členské schůzi na změnu stanov družstva v případě důvodné potřeby;
 • zajišťování svolání členské schůze a vyhotovování zápisů z členské schůze;
 • zajišťování úplnosti, přesnosti a celistvosti účetního, informačního a výkazového systému.

  Družstvo je zejména povinno:
  předat předsedovi představenstva včas veškeré podklady, materiály a další dokumenty, které jsou nutné pro uskutečňování jeho činnosti;
 • vytvořit předsedovi představenstva veškeré podmínky pro řádný výkon jeho funkce, tj. zejména zajistit kancelář potřebnou pro plnění činností předsedy představenstva  včetně odpovídajícího vnitřního vybavení a vybavení spojové techniky (telefon, mobil, fax, internet) nebo zajištění volného přístupu k nim;
 • účinně spolupracovat s předsedou představenstva, zejména mu sdělovat ihned všechny nutné informace;
 • upozornit předsedu představenstva včas na změnu svých zásad a pokynů a dalších skutečností, které jsou nutné pro výkon jeho činnosti;
 • umožnit předsedovi představenstva čerpat pracovní volno v délce odpovídající dovolené zaměstnance.


  V.
  Zánik smlouvy, vznik pracovněprávního vztahu

  Tato smlouva zaniká odvoláním předsedy představenstva, popř. jiným způsobem zániku funkce předsedy představenstva. Tato smlouva může být dále zrušena vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

  Po zániku smlouvy nesmí předseda představenstva pokračovat ve své činnosti, je však povinen upozornit na opatření, které je nezbytné učinit, aby se zabránilo vzniku újmy a zároveň je povinen bez zbytečného odkladu předat protokolárně pověřenému zástupci družstva veškerou agendu a doklady týkající se družstva.

  Po zániku této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak, vzniká předsedovi představenstva dnem následujícím po zániku smlouvy, pracovní poměr v družstvu na pracovní pozici agronom, s místem výkonu práce v Nošovicích. Pro případ, že by s ním byl rozvázán pracovní poměr z důvodu organizačních změn, má předseda představenstva nárok na odstupné podle zákoníku práce tak, jako by jeho pracovní poměr trval déle jako dva roky.

                                                                               
  VI.
  Závěrečná ustanovení

  Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se v ostatním ustanoveními zákona o obchodních korporacích v platném znění, zakladatelskou listinou a stanovami družstva.

  Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po vzájemné dohodě stran formou písemných dodatků.

  Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

  Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.
  V Nošovicích dne  …………..  ……………………………                                                                 ……………………….…
  družstvo                                                                            předseda představenstva
  ©2015 Vratislav Kořínek
  Návrat na obsah