Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality

 
Z á s a d y
 
pro poskytování naturálií a nájemného  v Zemědělském družstvu vlastníků Nošovice v roce 2017 platné od 21. 9. 2017

 
 
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice může svým členům a zaměstnancům prodávat zemědělské výrobky pro vlastní potřebu.
 
 
Předmětem prodeje jsou tyto zemědělské výrobky:
 
obiloviny
 
brambory
 
     
 
V souladu se stanovami družstva stanovuje ZDV Nošovice tyto zásady pro prodej zemědělských výrobků pro členy a zaměstnance družstva.
 
 
                                              
 
Naturálie - /členové a zaměstnanci /
 
                                                              
 
Obiloviny
 
a)  pracující členové družstva, kteří v průběhu roku od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017odpracují
 
    v ZDV Nošovice plný počet pracovních směn, mají nárok na odprodej do výše 5 q  
 
    obilovin. Při zkráceném úvazku se stejným poměrem krátí i výše nároku naturálií.
 
b)  zaměstnanci družstva, kteří v průběhu roku od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 odpracují  
 
    v ZDV Nošovice plný počet pracovních směn, mají nárok na odprodej do výše 2 q  
 
    obilovin. Při zkráceném úvazku se stejným poměrem krátí i výše naturálií.
 
c)  nepracující členové družstva včetně důchodců členů nají nárok na odprodej obilovin do   
 
    výše 3 q obilovin.
 
d)  pracující důchodci a brigádníci mají dále nárok na
 
    odprodej obilovin podle počtu odpracovaných směn v družstvu v této výši:
 
    od 50 – 100 směn                                                 1 q obilovin
 
    od 101 – a více směn                                           2 q obilovin
 
    
 
Cena za odprodej 1 q nečištěné pšenice se stanovuje ve výši 250,- Kč včetně obalu.
 
Obaly za odebrané naturálie jsou nevratné z důvodu zavlečení skladištních škůdců.
 
 
Členové družstva a zaměstnanci mohou získat:
 
a) za 1 q obilovin 0,5 q brambor k zimnímu uskladnění  za cenu 400,- Kč za 1 q   
 
včetně obalu,

Nárok na naturálie u členů družstva a zaměstnanců družstva zaniká ukončením členství a ukončením zaměstnání během roku. Při pozdějším nástupu zaměstnání, při odchodu na mateřskou dovolenou apod. se nárok na naturálie poměrně krátí.
 
 

Krácení naturálií
 
- při neomluvené směně                                                                            0,50 q obilovin
 
- při 2 neomluvených směnách                                                                    1 q obilovin
 
- při více neomluvených směnách                                                               bez nároku
 
- za každé kárné opatření                                                                          1 q obilovin
 
- při odsouzení pro trestný čin a přečin související s výkonem povolání bez nároku   
 
                                                                 
 
Při neodebrání naturálií v níže uvedených termínech nárok na odprodej zaniká.
 
 
Úhrada naturálií se bude provádět v pokladně družstva. Po zaplacení obdrží každý člen a zaměstnanec doklad o zaplacení, který je podkladem pro výdej naturálií.
 
 
Zodpovědnost za evidenci odpracovaných směn a za správnost nároku na naturálie mají Ing. Jaromír Matúš a Anna Urbánková, za dodržování těchto zásad Roman Velčovský.

 
 
Nájemné – pachtovné - / vlastníci pozemků -nové smlouvy /
 
 
 
V souladu s usnesením představenstva ZDV Nošovice ze dne 19. 3. 2014 se nájemné – pachtovné vyplácí v penězích. Za ro 2017 již bylo vyplaceno.
 
 
Pronajímatel si může za nájemné zakoupit pšenici za jednotnou cenu 400,- Kč za 1 q pšenice včetně obalů v množství 1q za 1 hektar pronajaté půdy maximálně do výše 10q.
 
 
Obaly za odebrané nájemné jsou nevratné z důvodu zavlečení nebezpečných skladištních
 
 
Úhrada za pšenici se bude provádět přímo na výdejním místě na Posklizňové lince v Dobré.

 
 
Nájemné / vlastníci pozemků - staré smlouvy /

 
 
V případě, že majitelé pozemků nepodepsali nové dodatky k nájemním smlouvám, bude jim nájemné poskytnuto dle původních nájemních smluv.

Termíny výdeje naturálií a nájemného – pachtovného

 
 
Termín výdeje pšenice bude probíhat od 26. září 2017 do 17. října 2017 na posklizňové lince v Dobré v pracovní dny:
 
v úterý      od 8.00 do 11.00 hod. a od 11.30 do 16.30 hod.
 
ve čtvrtek od 8.00 do 11.00 hod. a od 11.30 do 16.30 hod.

 
 
Výdej brambor bude prováděn ve skladu brambor v Nižních Lhotách v pondělí až pátek od 7.00  do  15.00 Hod.

 
 
Tyto zásady pro poskytování naturálií a nájemného byly projednány a schváleny představenstvem družstva dne 20. 9. 2017
 
 
 
                                                                                          Zdeněk   Š k o l a     
 
                                                                                    předseda ZDV Nošovice
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky