Přejít na obsah

Ekonomika

O společnosti
Přehled majetku a závazků k 31.12.2017 Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice tis. Kč

Aktiva celkem 104 083
dlouhodobý hmotný a nehm. majetek 57 770
dlouhodobý finanční majetek 0
zásoby 28 482
krátkodobé pohledávky 15 955
finanční majetek 1 836
ostatní (náklady příštích období) 40
Pasiva celkem 104 083
vlastní kapitál 83 651
z toho základní kapitál 10 263
kapitálové fondy 14 778
statutární a ostatní fondy 4 724
rezervní fond 53 402
výsledek hospodaření 5 421
dlouhodobé závazky 11 685
z toho bankovní úvěry 3 478
krátkodobé závazky 8 747
z toho závazky z obchodních vztahů 2 547
mzdy a závazky z mezd 1 171
závazky vůči státu 241
Náklady celkem 66 572
materiál a energie 24 217
služby 12 605
Změna stavu zásob -1 498
aktivace -4 057
osobní náklady 24 383
odpisy 7 177
ostatní provozní náklady 1 608
úroky 150
ostatní finanční náklady 1 097
daň z příjmu 890
Výnosy celkem 71 993
tržby z prodej výrobků a služeb 54 092
ostatní provozní výnosy 17 898
ostatní finanční výnosy 3
ZISK po zdanění 5 421

Zpracoval: Matúš Jaromír

©2015 Vratislav Kořínek
Návrat na obsah