Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ekonomika

O společnosti
Přehled majetku a závazků k 31.12.2016
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice
tis. Kč
Aktiva celkem       101 930
dlouhodobý hmotný a nehm. majetek   58 657
dlouhodobý finanční majetek     0
zásoby         26 224
krátkodobé pohledávky     15 908
finanční majetek       1 123
ostatní (náklady příštích období)     18
           
Pasiva celkem       101 930
vlastní kapitál       86 851
z toho základní kapitál     12 724
  kapitálové fondy     14 778
  statutární a ostatní fondy     5 599
  rezervní fond     45 589
  výsledek hospodaření     8 161
           
dlouhodobé závazky     8 745
z toho bankovní úvěry     6 179
krátkodobé závazky       6 334
z toho závazky z obchodních vztahů   2 461
  mzdy a závazky z mezd     1 692
  závazky vůči státu     1 042
           
náklady celkem       59 067
  materiál a energie     20 954
  služby       10 549
  Změna stavu zásob     -5 141
  aktivace       -4 628
  osobní náklady     23 965
  odpisy       8 216
  ostatní provozní náklady     1 988
  úroky       197
  ostatní finanční náklady     1 135
  daň z příjmu     1 832
           
výnosy celkem       67 228
  tržby z prodej výrobků a služeb   49 407
  ostatní provozní výnosy     17 818
  ostatní finanční výnosy     3
           
           
           
ZISK po zdanění       8 161
Zpracoval:  Matúš Jaromír
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky