Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úřední deska

O společnosti

Stanovy zemědělského družstva


Obchodní firma: Zemědělské družstvo vlastníků
Nošovice
Sídlo: Nošovice 128, Dobrá, PSČ 739 51

Čl. 1
Základní ustanovení

1.
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice (dále jen "družstvo") je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání zejména v zemědělské výrobě a zajišťování sociálních, hospodářských, nebo jiných potřeb svých členů.
2.
Družstvo hospodaří na sdružené půdě vlastníků (členů) a ostatním majetku s cílem dosažení dobrého výsledku hospodaření a dalšího rozvoje družstva. Družstvo použije především svou produkci ke splnění závazků z obchodních smluv, k zabezpečení vlastní rozšířené reprodukce a dále k uspokojování potřeb
svých členů.
3.
V družstvu pracují členové, pokud součástí jejich členství je pracovní poměr k družstvu a dále zaměstnanci, kteří nejsou členové družstva. Pracující člen družstva má právo na pro něj vhodnou práci v družstvu. Za práci v družstvu náleží odměna sjednaná v pracovní nebo jiné smlouvě v souladu s vnitrodružstevními, oborovými a obecně závaznými právními předpisy

Čl. 2
Předmět podnikání

Zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských výrobků
, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poskytování technických služeb

 • Vodoinstalatérství

 • Kovářství, podkovářství

 • Zámečnictví, nástrojařství

 • Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 • Opravy silničních vozidel

 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů


Čl. 3
Vklady

1.
Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí 20.000,-Kč. Částí základního členského vkladu je vstupní vklad, který činí minimálně 10.000,-Kč.
2.
Zbývající část základního členského vkladu musí být splacena do 2 let. Rozhodne-li o tom členská schůze zdůvodu nutnosti úhrady ztráty družstva, jsou členové povinni splatit členský vklad ještě před dobou jeho splatnosti.
3.
Základní členský vklad může být tvořen zcela nebo zčásti majetkovým podílem z transformace. Jestliže hodnota majetkového podílu z transformace přesahuje výši základního členského vkladu, považuje se rozdíl mezi hodnotou majetkového podílu z transformace a výší základního členského vkladu za další členský vklad. Jiné další členské vklady, než vzniklé uvedeným způsobem, se nepřipouští.
4.
Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu rozhodnutím členské schůze.
5.
Základní členský vklad je možné zvýšit anebo snížit za podmínek stanovených zákonem a stanovami.
6.
Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů podle odst. 3.


Čl. 4
Vznik členství v družstvu

1.
Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 15 let, pokud dokončila povinnou školní docházku, má k družstvu pracovní poměr nebo ji pracovní poměr vznikne nejpozději se vznikem členství.
2.
Členy družstva se stali při jeho založení v rámci transformace družstev všichni členové dosavadního družstva, ledaže písemně
do dne konání ustanovující schůze tohoto družstva sdělili představenstvu dosavadního družstva, že nadále členy družstva být nechtějí. U těchto osob neplatí, že podmínkou vzniku a trvání členství je pracovní poměr k družstvu.
3.
Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a stanovami, a to:
(a) dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo
(b) nabytím družstevního podílu jeho převodem nebo přechodem.
4.
O
přijetí za člena družstva může požádat každá osoba, která splňuje podmínky stát se členem družstva. S žádostí musí být předloženo prohlášení o převzetí vkladové povinnosti. O žádosti rozhoduje představenstvo. Na přijetí není právní nárok. Pokud představenstvo žádosti vyhoví, musí žadatel splatit vstupní vklad do 15 dnů od doručení oznámení o vyhovění žádosti, jinak se nestane členem.
5.
Vznik členství nabytím družstevního podílu jeho převodem nebo přechodem je upraven v čl. 6 stanov o družstevním podílu.
6.
Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou.
7.
Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů.
8.
Družstvo vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisují
(a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
(b) denazpůsob vzniku a zániku členství v družstvu a
(c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
9.
Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví, to platí také o zápisu změny takové skutečnosti.
10.

Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu
svého zápisu v seznamu členů.
11.

Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členůmpředstavenstva. Členové představenstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci.
12.

Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona.


Čl. 5
Práva a povinnosti člena

1.
Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo
(a) volit a být volen do orgánů družstva,
(b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
(c) podílet se na zisku družstva,
(d) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva,
(e) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací,
(f) na vrácení pronajatých pozemků při zániku členství, pokud o jejich vrácení požádá; po skončení členského poměru může bývalý člen družstva ponechat pozemky, které vlastní, v pronájmu družstva za úhradu stanovenou cenovými předpisy,
(g) na odprodej naturálií.
2.
Členové se podílejí na výhodách poskytovaných družstvem. Členové pobírající starobní nebo invalidní důchod z družstva, mají stejná práva jako členové s pracovním poměrem k družstvu. Právo podílet se na výhodách poskytovaných družstvem mají rovněž bývalí členové, kteří neměli v družstvu majetkový podíl z transformace a členství jim zaniklo skončením pracovního poměru k družstvu, pokud v družstvu pracovali nepřetržitě po dobu alespoň 10 roků.
3.
Člen má právo na podíl na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období, se podíl na zisku poměrně krátí. Při vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu se členu do doby trvání jeho členství v tomto účetním období počítá i doba trvání členství člena, od něhož člen družstevní podíl nabyl včetně doby trvání členství jeho právních předchůdců.
4.
Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.
5.

Podíl člena na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy.
6.

Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se tento poměr násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení nedělitelného fondu (příp. další zajišťovací fondů družstva) v rozsahu, v jakém nelze tento fond (fondy) rozdělit mezi členy, a dále vkladů členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se roční účetní závěrka sestavuje -, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo.
7.
Vypořádací podíl je splatný v pravidelných pololetních splátkách po dobu 2 let ode dne, kdy byla nebo
mohla být zjištěna jeho výše podle předchozího ustanovení, to neplatí, jde-li o vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo vyloučením. Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný stejným způsobem po dobu 2 let ode dne, kdy byla nebo mohla být podle předchozího ustanovení zjištěna jeho výše, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení tohoto člena skončeno.
8.
Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. V případě, kdy byl členský vklad tvořen nepeněžitým vkladem, může být vyplacen převodem vlastnictví k tomuto vkladu zpět na člena.
9.
Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splněných vkladových povinností.
10.

Člen je povinen
(a) dodržovat stanovy,
(b) dodržovat a plnit rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami,
(c) přenechat k dočasnému užívání a požívání po dobu trvání členství v družstvu všechny pozemky, které jsou v katastrálním území obcí, kde družstvo hospodaří, s výjimkou lesních pozemků, zahrad, pozemků nevhodných k hospodaření družstva a pozemků určených k osobnímu užívání do 1 ha, za stejnou výši úhrady jakou družstvo platí jiným vlastníkům pozemků užívaných družstvem,
(d) upevňovat a rozvíjet družstevní hospodářství, chránit majetek a zájmy družstva a jeho členů a nezasahovat do podnikatelské činnosti družstva,
(e) pracovat podle podmínek v pracovní smlouvě,
(f) nevyjadřovat se na veřejnosti o družstvu neuctivě
či jiným způsobem ohrožujícím jeho pověst a soukromí.

Čl. 6
Družstevní podíl

1.
Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
2.
Člen může převést družstevní podíl na jiného člena.
3.
Člen může převést družstevní podíl na fyzickou osobu, která není členem družstva, pokud splňuje podmínky vzniku členství podle čl. 4 odst. 1 stanov.
4.
Převod družstevního podílu je podmíněnpředchozím souhlasem představenstva. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat. Pokud představenstvo souhlas s převodem družstevního podílu neudělí, může se člen domáhat, aby o souhlasu rozhodla členská schůze.
5.
Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, pokud se převodce s nabyvatelem nedohodne, že k převodu družstevního podílu dojde pozdějším dnem určeným ve smlouvě opřevodu družstevního podílu po doručení této smlouvy družstvu. Tytéž účinky jako doručení smlouvy o převodu družstevního podílu má doručení písemného prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.
6.
Družstevní podíl přechází na dědice, je-li dědic osobou, která splňuje podmínky vzniku členství podle čl. 4 odst. 1 stanov a představenstvo k tomu udělilo souhlas.
7.
Oudělení souhlasu představenstva musí dědic požádat nejpozději do 3 měsíců od nabytí dědictví. S žádostí musí doložit, že dědictví nabyl.
8.
Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Pokud představenstvo souhlas s přechodem družstevního podílu neudělí, může se člen domáhat, aby o souhlasu rozhodla členská schůze. Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí.
9.
Jestliže dědic podmínky pro vznik členství v družstvu nesplňuje nebo družstvo do uvedené lhůtyo udělení souhlasu nepožádá, je přechod družstevního podílu vyloučen. Tomuto dědici vzniká při zániku členství v družstvu smrtí zůstavitele právo na vypořádací podíl.
10.

Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. Nabývá-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, splývají jeho družstevní podíly dnem nabytí dalšího družstevního podílu v jediný družstevní podíl.
11.

Nabývá-li družstevní podíl při jeho převodu nebo přechodu za trvání svého členství dosavadní člen družstva, započte se majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, s nímž je tento družstevní podíl spojen, vždy na další členský vklad tohoto člena. Majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, nabytá připřevodu nebo přechodu družstevního podílu, se nabyvateli, který není dosud členem družstva, započte na jeho základní členský vklad a v případně zbývající výši na jeho další členský vklad.
12.

Družstevní podíl lze s předchozím souhlasem představenstva rozdělit, dochází-li za podmínek podle těchto stanov při jeho rozdělení k převodu alespoň jednoho z družstevních podílů vzniklých tímto rozdělením na jiného člena nebo na jinou osobu. Družstevní podíl nelze rozdělit, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu majetková účast převodce nebo nabyvatele v družstvu, určená výší jeho členského vkladu, neodpovídala alespoň výši základního členského vkladu podle těchto stanov, anebo jiné výši členského vkladu, kterou připouští tyto stanovy.
13.

Je-li podíl v družstvu ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým může být jen jeden ze spoluvlastníků. Jsou-li spoluvlastníky podílu v družstvu manželé, může podíl vůči družstvu spravovat kterýkoliv z nich.


Čl. 7
Zánik členství v družstvu

1.
Členství v družstvu zaniká
(a) dohodou,
(b) vystoupením člena,
(c) vyloučením člena,
(d) převodem nebo přechodem družstevního podílu,
(e) smrtí člena,
(f) zánikem pracovního poměru; vpřípadě že jde o jiného člena než podle čl. 4 odst. 2 stanov,
(g) jiným způsobem určeným zákonem.
2. Dohodu o zániku členství lze uzavřít jen písemně.
3. Vystoupením členství zaniká uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen družstvu doručil písemné oznámení o vystoupení. To neplatí, pokud člen do 30 dnů ode dne, kdy členská schůze přijala usnesení o změně stanov, pro kterou nehlasoval, doručí družstvu písemné oznámení o vystoupení, ve kterém uvede, že vystupuje z důvodu nesouhlasu se změnou stanov. Členství v takovém případě zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno, přičemž změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi ním a družstvem se řídí dosavadními stanovami.
4.
Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva, ledaže porušení členských povinností, které je důvodem k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit. Ve výstraze musí být uvedeno, jaké povinnosti člen závažným způsobem anebo opakovaně porušil a v čem porušení těchto povinností spočívá, a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen s porušováním členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů od doručení výzvy.
5.
O vyloučení nelze rozhodnout později nežve lhůtě 6
měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě
1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.
6.
Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být písemné. Rozhodnutí musí obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích, zejména o právu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení a právu podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 3měsíců ode dne doručení případného rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
7.
Představenstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vylučovaného člena. Jestliže vylučovaný člen souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení doručeno, neudělí, k rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se nepřihlíží. Souhlas vylučovaného člena se zrušením rozhodnutí o vyloučení se nevyžaduje, pokud vylučovaný člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.
8.
Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena, stejně jako rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem.
9.
Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.

10.
Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán, až do doby pravomocného soudního řízení.
11.

Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud členská schůze anebo soud rozhodl, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.


Čl. 8
Orgány družstva

1.
Orgány družstva jsou
(a) členská schůze,
(b) představenstvo,
(c) kontrolní komise.
2.
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány družstva členská schůze volí (dále jen "volené orgány"). Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov.
3.
Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období 5 let. Funkční období členů voleného orgánu družstva končí všem jeho členům stejně.
4.
Člen představenstva nesmí být současněčlenem kontrolní komise družstva, to samé se týká i osoby v příbuzenském vztahu k členovi představenstva.
5.
Člen představenstva ani člen kontrolní komise nesmí být současně jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
6.
Člen voleného orgánu nesmí
(a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného,

(b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, nebo jejím společníkem ve smyslu zákona o obchodních korporacích, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
7.
Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen o okolnostech podle předchozího odstavce, týkajících se jeho osoby, předem členskou schůzi uvědomit a současně sdělit, zda nejsou dány skutečnosti, pro které podle zákona o obchodních korporacích nemůže být členem některého z
těchto volených orgánů, nebo je podle právní úpravy dané zákonem o obchodních korporacích vyloučen z výkonu funkce člena statutárního orgánu anebo je dána na jeho straně jiná překážka funkce. Nastane-li v době trvání výkonu jeho funkce některá okolnost nebo skutečnost uvedená v předchozí větě, je člen představenstva i člen kontrolní komise povinen o ni neprodleně písemně uvědomit představenstvo i kontrolní komisi.
8.
Člen voleného orgánu družstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného orgánu družstva povinen doručit orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do 3 měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.
9.
Náhradník členů volených orgánů nastupuje na místo odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení podle stanoveného pořadí. To samé platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí.
10.

Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce.
11.

Končí-li funkční období členů voleného orgánu, musí být členská schůze svolána za účelem volby členů tohoto orgánu na další funkční období tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období.
12.

Osoba blízká členovi voleného orgánu v pracovním poměru k družstvu nesmí být odměňována jinak než podle článku 1 odstavec 3 stanov.


Čl. 9
Účast člena na členské schůzi

1.
Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
2.
Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.
3.
Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas. Členovi, který má další vklad podle čl. 3 odst. 3 stanov, náleží za každých ukončených 50.000,-Kč hodnoty majetkového podílu z transformace další 1 hlas, pokud stanovy nebo zákon o obchodních korporacích neuvádějí jinak.
4.
Každý člen má při hlasování pouze 1 hlas bez ohledu na výši členského vkladu, jde-li o přijetí usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o
(a) schválení poskytnutí finanční asistence,
(b) změně stanov,
(c) zrušení družstva s likvidací,
(d) přeměně družstva,
(e) vydání dluhopisů,
(f) schválení převodu, přenechání do užívání resp. do požívání nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,

(g) použití nedělitelného fondu.
5.
Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo
(a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
(b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,
(c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,
(d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.
6.
Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.


Čl. 10
Svolání členské schůze

1.
Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou každému členu na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejňuje v této lhůtě též na internetových stránkách družstva až do okamžiku konání členské schůze. Tímto uveřejněním se pozvánka považuje členům za doručenou.
2.
Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň
(a) firmu a sídlo družstva,
(b) místo a dobu zahájení
členské schůze, místo a doba zahájení členské schůzese určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
(c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
(d) program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
3.
Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
4.
Představenstvo svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas projednat všechny záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za každé účetní období.
5.
Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena.
6.
Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý zájem družstva.
7.
Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže

(a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo
(b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku.
8.
Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi také tehdy, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.
9.
Jestliže představenstvo povinnost svolat členskou schůzi podle odstavce 6 až 8 tohoto článku nesplní bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla, může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva anebo kontrolní komise.
10.

Není-li členská schůze na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů svolána představenstvem tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti, má povinnost členskou schůzi svolat každý z členů představenstva i kontrolní komise.
11.

Jestliže není členská schůze svolána ani do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem podle předchozího odstavce tohoto článku, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.
12.

Na žádost alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, je představenstvo povinno zařadit těmito členy určenou záležitost do programu uvedeného na pozvánce na členskou schůzi. Jestliže je tato žádost o doplnění programu členského schůze doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi projednána za účasti a se souhlasem všech členů družstva, není podáním této informace dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi.


Čl. 11
Rozhodování členské schůze

1.
Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který ji svolal anebo jiná osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením.
2.
Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
3.
Nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast vyššího počtu členů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů.
4.
Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.
5.
Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů akpřijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin zpřítomných členů, jestliže má být přijato usnesení členské schůze o
(a) schválení poskytnutí finanční asistence,
(b) změně stanov,
(c) zrušení družstva s likvidací,
(d) přeměně družstva,
(e) vydání dluhopisů,
(f) schválení převodu, přenechání do užívání resp. do požívání nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva
(g) použití nedělitelného fondu
6.
Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a připřijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou podle zákona o obchodních korporacích v případech uvedených v čl. 9 odst. 5, 6 stanov vykonávat hlasovací právo.
7.
Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování.
8.
Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje.
9.
Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi veřejným hlasováním 5 z přítomných členů, kteří rozdají členům hlasovací lístky a z hlasovacích lístků odevzdaných do schránky určené osobou oprávněnou členskou schůzi řídit zjistí a oznámí členské schůzi výsledek hlasování.
10.

Hlasuje se na výzvu osoby oprávněné řídit členskou schůzi zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a vpřípadě
tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem sděleným osobou oprávněnou řídit členskou schůzi, jinak se kněmu přisčítání hlasů nepřihlíží.
11.

Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou, jestliže je stále potřebné, aby se náhradní členská schůze konala. Není-li však schopna se usnášet členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů oprávněných podle těchto stanov požadovat její svolání a žádost nebyla vzata zpět, svolá způsobem uvedeným v předchozí větě náhradní členskou schůzi ten, kdo členskou schůzí svolal, vždy.
12.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.
13.

Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za přítomnosti alespoň třetiny všech členů.
14.

Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením.  


Čl. 12
Působnost členské schůze

1.
Členská schůze
(a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
(b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, předsedu a místopředsedu představenstva a předsedu kontrolní komise,
(c) určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise,
(d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
(e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce,
(f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
(g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
(h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
(i) rozhoduje o použití nedělitelného fondu,
(j) rozhoduje o vydání dluhopisů,
(k) schvaluje převod, přenechání do užívání resp. do požívání nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
(l) rozhoduje o přeměně družstva,
(m) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
(n) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
(o) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
(p) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
(q) vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé družstvu porušením péče řádného hospodáře, uzavíranou s povinnou osobou,
(r) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
2.
Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují, pokud nejde o záležitosti patřící podle zákona o obchodních korporacích do působnosti představenstva nebo kontrolní komise. O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze na téže členské schůzi rozhodovat, pokud nejsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a současně všichni z nich nevysloví souhlas s tím, že se tato záležitost bude projednávat na této členské schůzi.


Čl. 13
Zápis o průběhu členské schůze

1.
Oprůběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal.
2.
Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat
(a) údaje označující orgán anebo osobu, která členskou schůzi svolala,
(b) místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze, s uvedením, zda byla svolána jako členská schůze anebo náhradní členská schůze, a jde-li o náhradní členskou schůzi, i dobu a místo, kde se měla konat členská schůze původně svolaná,
(c) program jednání,
(d) přijatá usnesení, přičemž u každého z usnesení musí být údaje o počtu členů přítomných při hlasování osobně nebo v zastoupení, o počtu jejich hlasů
a počtu hlasů, které odevzdali pro přijetí usnesení, jmenovitě se zde uvede také každý člen, který nemohl při hlasování vykonávat hlasovací právo a k
jehož přítomnosti i hlasům se proto nepřihlíží,
(e) znění každé zpřípadných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil,
(f) jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov.
3.
Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Jestliže byla členská schůze svolána představenstvem nebo kontrolní komisí, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu. Pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.
4.
Přílohu zápisu, která k němu musí být trvale připojena, tvoří vedle pozvánky a seznamu členů družstva, obsahujícího podpisy těch z členů nebo jejich zmocněnců, kteří byli přítomni, také všechny písemnosti předložené jako podklad k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Jestliže se člen účastní členské schůze v zastoupení zmocněncem, musí být písemná plná moc udělená zmocněnci připojena k seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu. Nelze-li písemnou plnou moc takto připojit proto, že byla udělena pro zastoupení na více než jedné členské schůzi, připojí se k seznamu členů, který je přílohou z členské schůze, na níž byla při zastupování člena předložena zmocněncem poprvé. Je-li člen na základě této plné moci zastoupen zmocněncem i na jiné členské schůzi, uvede ten, kdo zápis z jiné členské schůze sepisuje, u podpisu zmocněnce v seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu, údaj o tom, ke kterému zápisu z členské schůze je písemná plná moc připojena a potvrdí správnost tohoto údaje svým podpisem.
5.
Ukládání zápisů o průběhu členských schůzí včetně písemností, které jsou jejich přílohou, zajišťuje představenstvo.
6.
Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze včetně příloh zápisu. Představenstvo může rozhodnout, že účelně vynaložené náklady spojené s pořízením kopie je člen povinen družstvu uhradit.
7.
Usnesení členské schůze musí být osvědčeno notářským zápisem, jedná-li se o
(a) změnu stanov,
(b) zrušení družstva s likvidací,
(c) přeměnu družstva,
(d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu vpředmětu podnikání družstva.
8.
Notářský zápis, kterým se osvědčuje usnesení členské schůze, se uloží jako příloha zápisu o průběhu členské schůze.


Čl. 14
Představenstvo

1.
Představenstvo je statutárním orgánem družstva, který družstvo ve všech záležitostech zastupuje a rozhoduje o věcech, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému jeho orgánu. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.
2.
Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva. Vyžaduje-li se pro právní jednání písemná forma, jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva. Kdo za družstvo podepisuje, připojí k obchodní firmě družstva svůj podpis spolu s údajem o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.
3.
Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.
4.
Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, seznamu členů,předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
5.
Představenstvo může rozhodnout o nabytí majetku mimo obvyklé hospodaření a prodeji přebytečného a neupotřebitelného majetku ve výši do 5 mil. Kč; nad tuto částku rozhoduje členská schůze.
6.
Představenstvo má 7 členů a 2 náhradníky, z nichž jeden členje předseda a jeden člen místopředseda představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
7.
Předsedu a místopředsedu představenstva volí členská schůze.
8.
Každý člen představenstva má 1 hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
9.
Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce. Jednání představenstva řídí předseda. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
10.

Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.


Čl. 15
Kontrolní komise

1.
Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů amůže požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.
2.
Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
3.
Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva.
4.
Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.
5.
Představenstvo a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.
6.
Předseda kontrolní komise anebo člen kontrolní komise, kterého k tomu tato komise pověří, má právo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání kontrolní komisi předem informovat.
7.
Předseda kontrolní komise rovněž jedná za tuto komisi ve vztahu k jiným orgánům družstva. V době nepřítomnosti předsedy kontrolní komise vykonává jeho působnost místopředseda kontrolní komise nebo jiný její člen, kterého tím kontrolní komise pověří.
8.
Kontrolní komise určívpřípadě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
9.
Kontrolní komise má 5 členů a 2 náhradníky, z nichž jeden členje předsedou a jeden člen místopředsedou kontrolní komise.
10.

Předsedu kontrolní komise volí členská schůze, místopředsedu kontrolní komise si volí tato komise.
11.

Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
12.

Každý člen kontrolní komise má 1 hlas. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů
všech svých členů.
13.

Oprůběhu jednání kontrolní komise a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise á právo na vydání kopie zápisu.


Čl. 16
Nedělitelný fond

Družstvo zřídilo nedělitelný fond ve výši do 60 mil. Kč, který je doplňován z ročního čistého zisku v rozsahu určeném členskou schůzí. Nedělitelný fond je vytvořen ke krytí potřeb spojených s provozem družstva. Nedělitelný fond může být po schválení členskou schůzí použít ke krytí případné ztráty. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.


Čl. 17
Závěrečná a přechodná ustanovení

1.
Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku. Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky každý pracovní den v běžnou pracovní dobu údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami anebo rozhodnutím orgánu družstva. Včasné a řádné uvádění těchto údajů na informační desce je povinností členů představenstva, kterou jsou členové představenstva povinni plnit společně a nerozdílně.
2.
Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutečnosti dozví. Úplné znění stanov uveřejní představenstvo na informační desce. Jestliže o to člen požádá, je představenstvo povinno mu úplné znění stanov vydat.
3.
Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní znění schválené členskou schůzí naposledy dne 18.5.2007 se ruší a nahrazuje tímto zněním. Ustanovení článku 14 odstavec 6 stanov o počtu členů představenstva a náhradníků nabývá účinnosti až novou volbou členů představenstva a náhradníků konanou nejpozději při ukončení jejich funkčního období v r. 2017.
4.
Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.
5.
Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se družstva zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.
6.
Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne 30. května 2014

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky